ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยว ทั้งของราชการและเอกชน

ด้วยคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 7/2563 

เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื่้อไวรัส Covid19
ในข้อที่ 15 ให้ปิดแหล่งท่องเที่ยว ทั้งของราชการและเอกชน ทั้งที่เรียกเก็บค่าบริการหรือไม่เก็บค่าบริการทุกแห่ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
เป็นการชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  จึงทำให้ สมาชิกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีทั้งหมด
ไม่สามารถรับใช้ทุกท่านได้ และ หวังอย่างยิ่ง จะได้กลับมารับใช้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอีกครั้ง เมื่อวิกฤตครั้งนี้ยุติลง