รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “ชลบุรีน่าเที่ยว” ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “ชลบุรีน่าเที่ยว” ครั้งที่ 2

เนื่องด้วยทางสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบรุี ได้จัดทำโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “ชลบรุีน่าเที่ยว” ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้แสดงความสามารถด้านศิลปะ, และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ,เชื่อมโยงมมุมองการท่องเที่ยวผ่านงานศิลปะ ตลอดจนสร้างการรับรู้ ถึงศักยภาพของ แหล่งการเรียนรู้ ในจังหวัดชลบุรี ไปยังนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มครอบครัวที่มีศักยภาพสูง กระตุ้นการเดินทางและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่งดงามของการท่องเที่ยวในประเทศโดยเยาวชน ในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ร่วมเข้าประกวดส่งภาพวาดมากถึง 956 คน
 
ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้ทำการคัดเลือกและตัดสินผลงานของเยาวชนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 

และจะมีพิธีมอบรางวัลชนะเลิศแก่ผู้เข้าร่วมประกวด
ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน  2562  เวลา 13.30-15.30  น. ณ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ชั้นที่ 5