การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ชลบุรีน่าเที่ยว” ครั้งที่ ๒

การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ ชลบุรีน่าเที่ยว” ครั้งที่ ๒

 โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “ชลบุรีน่าเที่ยว”ครั้งที่ ๒ จัดโดย สมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี   ที่ตระหนักให้เยาวชนไทย ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ผ่านการวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “ชลบุรีน่าเที่ยว” ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป   ได้เห็นถึงศักยภาพและความน่าสนใจ ของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ผ่านศิลปะและจินตนาการของเด็ก
 

กลุ่มผู้เข้าร่วม

 สถานศึกษาทั้งรัฐบาลและเอกชน
ในระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ , สถาบันครอบครัว ที่มีบุตรหลาน
 
อายุผู้สมัครต้องเป็นเยาวชน  มีอายุตรงตามระดับการประกวดในใบสมัคร
(พิจารณาอายุ จากวันปิดรับผลงาน)  โดยแบ่งการประกวดออกเป็น ๓ รุ่น
 ๑.   รุ่น ไม่เกิน ๙ ปี  ( เกิดระหว่างปี  พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ.๒๕๕๖ )
 ๒.   รุ่นอายุ ๑๐ – ๑๒ ปี ( เกิดระหว่างปี  พ.ศ. ๒๕๕๐  – พ.ศ. ๒๕๕๒)
 ๓.   รุ่นอายุ ๑๓ – ๑๕ปี  ( เกิดระหว่างปี  พ.ศ. ๒๕๔๗ – พ.ศ. ๒๕๔๙)
 
- ผู้สมัคร สามารถส่งผลงานได้ สูงสุด คนละไม่เกิน ๒ ชิ้นงาน
- รูปที่วาด ต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นสมาชิกของสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี
- สร้างผลงาน บนขนาด A 3  และ กรอกใบสมัครแปะด้านหลังผลงานของตนเอง
ส่ง ผลงานทางไปรษณีย์   มาที่  ตู้ ป.ณ. ๑๔๗ อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐
หรือ ฝากผลงานที่ สถานศึกษาของตนเอง
 

กติกา

๑. ผลงานวาดภาพระบายสี บนกระดาษขนาด A3 (๒๙๗มม. – ๔๒๐มม.) โดยจะวาดในแนวตั้ง หรือแนวนอนก็ได้  ,เลือกใช้ สีได้ตามที่ผู้วาดมีความถนัด ห้ามใช้การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคดิจิตอล
๒. ผู้สมัครและผู้ปกครอง ต้องยอมรับขั้นตอนและเงื่อนไข กติกานี้ ทั้งหมด และยอมรับการตัดสินจากคณะกรรมการ และการตัดสินจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๓. ผลงานที่ส่งประกวด ต้องเป็นผลงานที่วาดขึ้นเพื่อประกวดในหัวข้อ “ชลบุรีน่าเที่ยว” และไม่เคยเข้าร่วมประกวดในรายการอื่นมาก่อน และผลงานที่ชนะ ทุกรางวัล ทางสมาคมแหล่งท่องเที่ยว สามารถนำไปใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ได้
๔. นักเรียนที่เข้าไปวาดภาพในสถานที่จริง ต้องชำระค่าเข้าของแหล่งนั้นๆในราคาปกติ ทั้งนี้ นักเรียนสามารถโหลดภาพตัวอย่าง ของแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการวาด จากอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นตัวอย่างในการวาด ได้เช่นกัน


กำหนดการส่งผลงาน

ตั้งแต่วันที่ ๑พฤษภาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
โดยดูจากตราประทับไปรษณีย์ (กรณีส่งทางไปรษณีย์)
 

การตัดสิน

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกคะแนนสูงสุด ๓ อันดับแรกในแต่ละรุ่น  ต้องเข้าร่วมทดสอบวาดภาพกับคณะกรรมการ เพื่อยืนยันว่า เป็นเจ้าของผลงานจริง การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 

การประกาศผล

การประกาศผล การประกวด จะประกาศในวันที่  ๑๕สิงหาคม ๒๕๖๒
และ รับ ถ้วยรางวัลจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี พร้อมทุนการศึกษา  ใน วันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  
 
ผลการแข่งขันจะประกาศทางหน้าเพจ Face book  “ชลบุรีน่าเที่ยว” ,www.chonburiattractions.com
เว๊บไซด์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี  ,ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ. และเมืองพัทยา ตลอดจน  ททท.สำนักงานพัทยา
 
กองประกวด มีสิทธิ์ยกเลิกคำตัดสิน เรียกคืนรางวัล หากพบว่าผู้สมัครผิดเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังประกาศ