คณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2566-2567

คณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2566-2567

 

 

นายวสันต์ เต็มศิริพงศ์
ผู้บริหารศิริปาร์ค แอนด์ ซู
นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี

 

ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
อุปนายกสมาคม

 

นางสาววะริดา แซ่อึ้ง
ผู้บริหารตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา
อุปนายกสมาคม

 

นายชากร พันนุช
ผู้บริหารสวนไทยพัทยา
อุปนายกสมาคม

 

ดร.กัณณพนต์ โล่ห์เพชรรัตน์
ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะหนองปรือ
อุปนายกสมาคม

 

นางสาว อภิวรรณ วิริยะพันธุ์
ผู้บริหารปราสาทสัจธรรม
อุปนายกสมาคม

 

นางสาวรวีวรรณ เกษมเกียรติกุล
ผู้บริหารเมืองจำลอง
อุปนายกสมาคม / เหรัญญิก

 

นางสุมาพร ศรีเมือง
ตลาดน้ำ 4 ภาค
กรรมการ/ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นายอนุพงษ์ กุลเพชรชวนันท์
ปราสาทสัจธรรม
กรรมการ/ ประธานฝ่ายการตลาดในประเทศ

 

นางสาวศิริลักษณ์ เจริญพานิช
EazyKart .ne
tกรรมการ/ ปฏิคม

 

นางสาวกันต์สินี วรรณะเพิ่มพูน
Underwater World Pattaya
กรรมการ

 

นายชยานันท์ ทองจิตต์
สวนนงนุช พัทยา
ประชาสัมพันธ์

 

นางสาวกาญจนา พระสว่าง
เมืองจำลอง
นายทะเบียน

 

นางสาวสรัชญา ยิ้มแย้ม
Outsource
เลขานุการ

 

นางสาวสวนีย์ บานชื่น
Outsource
จิตอาสาประสานงาน

 

ที่ปรึกษา

 

นางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล
Tuxedo illusion Hall
ประธานที่ปรึกษา/ ประธานยุทธศาสตร์

 

นายชัยรัตน์ รัตโนภาส
นายกสมาคมสปาและเวลเนส
ที่ปรึกษา

 

นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร
นายกสมาคมโรงแรมฯ
ที่ปรึกษา

 

ธเนศ ศุภรสหัสรังสี
รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชลบุรี
ที่ปรึกษา

 

นายบุญอนันต์ พัฒนสิน
นายกสมาคมนักธุรกิจ
และการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

ที่ปรึกษา

 

คุณอโนมา วงษ์ใหญ่
ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
สำนักงานพัทยา
ที่ปรึกษา

 

คุณอำไพ ศักดานุกูลจิต
สไลวินสกี้

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษา

 

คุณสุมาลี อัศววิจิตรกุล
หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษา

 รายนามคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2566-2567

นางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล

นายชัยรัตน์ รัตโนภาส                   

นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร

นายวสันต์ เต็มศิริพงศ์ 

ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง

นางสาววะริดา แซ่อึ้ง

นายชากร พันนุช

ดร.กัณณพนต์ โล่ห์เพชรรัตน์

นางสาววภิวรรณ วิริยะพันธุ์

นางสาวรวีวรรณ เกษมเกียรติกุล

นางสุมาพร ศรีเมือง 

นายอนุพงษ์ กุลเพชรชวนันท์

นางสาวศิริลักษณ์ เจริญพานิช

นางสาวกันต์สินี วรรณะเพิ่มพูน

นายชยานันท์ ทองจิตต์  

นางสาวกาญจนา พระสว่าง

นางสาวสรัชญา ยิ้มแย้ม 

นางสาวสวนีย์ บานชื่น

Tuxedo illusion Hall

นายกสมาคมสปาและเวลเนส

รักษาการนายกสมาคมโรงแรมฯ

ผู้บริหารศิริปาร์ค แอนด์ ซู 

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ผู้บริหารตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา

ผู้บริหารสวนไทยพัทยา

ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะหนองปรือ

ผู้บริหารปราสาทสัจธรรม

ผู้บริหารเมืองจำลอง 

ตลาดน้ำ 4 ภาค

ปราสาทสัจธรรม

EazyKart .net

Underwater World Pattaya

สวนนงนุช พัทยา

เมืองจำลอง

Outsource

Outsource

ประธานที่ปรึกษา/ ประธานยุทธศาสตร์

ที่ปรึกษา                    

ที่ปรึกษา

นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี

อุปนายกสมาคม

อุปนายกสมาคม

อุปนายกสมาคม

อุปนายกสมาคม

อุปนายกสมาคม

อุปนายกสมาคม / เหรัญญิก

กรรมการ/ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการ/ ประธานฝ่ายการตลาดในประเทศ

กรรมการ

กรรมการ

ประชาสัมพันธ์

นายทะเบียน

เลขานุการ

จิตอาสาประสานงาน