คณะกรรมการสมาคม 2562-2563
Our Board Directors 2019 - 2020

 

คุณฐิติภัสร์  ศิรณัฐศรีกุล
นายกสมาคม / President

Tuxedo Illusion Hall

 

คุณวสันต์ เต็มศิริพงษ์
อุปนายกสมาคมลำดับที่ 1 / Vice President

สวนเสือศรีราชา

 

คุณชัยรัตน์ รัตโนภาส
อุปนายกสมาคมลำดับที่ 2 / Vice President

Amazing Arts

 

คุณดำเนิน อนิเวช
อุปนายกสมาคมลำดับที่ 3 / Vice President

บ้านสุขาวดี, พัทยา

คุณนันทกร พัฒน์น้ำรอบ
อุปนายกสมาคมลำดับที่ 4 / Vice President

Pattaya Sheep Farm

คุณรวีวรรณ เกษมเกียรติกุล
อุปนายกสมาคมลำดับที่ 5 / Vice President

เมืองจำลอง

คุณชากร พันนุช
อุปนายกสมาคมลำดับที่ 6 / Vice President

 สวนไทย พัทยา

คุณรวีวรรณ เกษมเกียรติกุล
 เหรัญญิก / Treasurer

เมืองจำลอง

ชยานันท์ ทองจิต
เลขานุการ / Secretary

สวนนงนุช

 

คุณสุรียา ทำจันทา
ผู้ช่วยเลขานุการ / Assistant Secretary

ปราสาทสัจธรรม

คุณสิทธิชัย ยั่งยืน
ประชาสัมพันธ์ / Public Relations

สวนไทยพัทยา

 

คุณภัทรนันท์ หงษ์ชั้น
ปฏิคม / Liaison 

บ้านสุขาวดี

 

  

คุณกาญจนา พระสว่าง

นายทะเบียน / Registrar

เมืองจำลอง

สวนีย์ บานชื่น
กรรมการ / Committee

Pattaya Dolphin World

คณะที่ปรึกษาสมาคม
Advisor

คุณรัตนชัย สุทธิเดชานัย
ประธานที่ปรึกษา / Chief Advisor

คุณสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร
สมาชิกสภาเมืองพัทยา

ที่ปรึกษา/Advisor

คุณจาตุรนต์ ภักดีวาณิช
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

ที่ปรึกษา/ Advisor

คุณปิ่นนารถ เจริญผล
ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.พัทยา

ที่ปรึกษา/Advisor

คุณดารัตน์ สุรักขกะ
ผู้อำนวยการฝ่ายท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ชลบุรี

ที่ปรึกษา/Advisor

คุณอรวรา กรพินธุ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

ที่ปรึกษา/Advisor

คุณสุมาลี อัศววิจิตรกุล
หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว อบจ.ชลบุรี

 ที่ปรึกษา/Advisor

คุณอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้
ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

ที่ปรึกษา/Advisor

คุณสรรเพชร ศุภบวรเสถียร
อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก

ที่ปรึกษา/Advisor

นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์
นายกสมาคมPBTA

ที่ปรึกษา / Advisor

คุณพัทธนันท์ ขันติสุขพันธุ์
ผจก.ทั่วไป สวนนงนุช

 ที่ปรึกษา/Advisor

คุณนิพนธ์ บุญมาสุวราญ
ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์

 ที่ปรึกษา/Advisor

คุณพิสูจน์ แซ่คู
ประธานชมรม FOMA พัทยา

ที่ปรึกษา/Adviso

คุณพาวิน เพ็ชรตระกูล
Alcazar

ที่ปรึกษา/Advisor

คุณฉัตร  จะยะวงศ์
ปราสาทสัจธรรม

 ที่ปรึกษา/Advisor

คุณกฤษฏิ์กุล ชุมแก้ว
อดีตผู้ช่วยโฆษกเมืองพัทยา

 ที่ปรึกษา/Advisor

คมกฤษณ์ ประสิทธิ์นฤทธิ์
ผู้แทนสมาคม PBTA

ที่ปรึกษา/Advisor

 
 

ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ

 1. คุณพาวิน เพ็ชรตระกูล (ผู้รับผิดชอบ)
 2. คุณดำเนิน  อนิเวช
 

ฝ่ายการตลาดในประเทศ

 1. คุณฐิติภัสร์   ศิรณัฐศรีกุล (ผู้รับผิดชอบ)
 2. คุณชยานันท์  ทองจิต
 3. คุณสวนีย์  บานชื่น

ฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและวิชาการ

 1. คุณชัยรัตน์ รัตโนภาส (ผู้รับผิดชอบ)
 2. คุณสายรุ้ง  ประครองพันธ์

ฝ่ายความสัมพันธ์ในองค์กรและโครงการ

 1. คุณชยานันท์ ทองจิต (ผู้รับผิดชอบ)
 2. คุณสิทธิชัย ยั่งยืน

 ฝ่ายกิจกรรมและจัดหาทุน

 1. คุณดำเนิน อนิเวช (ผู้รับผิดชอบ)
 2. คุณฉัตร  จะยะวงศ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 1. คุณนันทกร พัฒน์น้ำรอบ (ผู้รับผิดชอบ)
 2. คุณปุริมปรัชญ์ ไชยะคำ