ชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี

“ท่องเที่ยวได้ทุกวัน สุขสันต์..กันทั้งครอบครัว ความสนุก..ลงตัวที่ชลบุรี”

ชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ด้วยความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี  และที่สำคัญยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนให้ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และความประทับใจได้ตลอดทั้งปี ด้วยความร่วมมือกันของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัด จึงได้ร่วมกันสร้างพันธมิตรเครือข่ายธุรกิจทางการท่องเที่ยว เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดและการท่องเที่ยว รวมทั้งนำเสนอรูปแบบใหม่ๆของการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีมากยิ่งขึ้น แทนการไปท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่น จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีขึ้น เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 โดยมีสำนักงานเลขานุการตั้งอยู่ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อแนะนำ และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
 2. เพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาดท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี
 3. ประสานความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการ ข่าวสารการท่องเที่ยวของสมาชิก และสร้างความร่วมมือทางการตลาด
 4. เพื่อสร้างและรักษาภาพพจน์ที่ดีของการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี
 5. ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในงานสวัสดิการ เท่าที่ไม่เป็นการต้องห้ามของกฎหมาย

กิจกรรมของชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี

ชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น  งาน PATTAYA MUSIC FESTIVAL  งานหรรษาพัทยา–ชลบุรี สี่มุมมอง งานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ งาน Pattaya and The East Travel Trade  งาน Road Show สีสันอัญมณีตะวันออก งานไทยเที่ยวไทย งานกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26  “ฉลามชลเกมส์”งานกาชาดจังหวัดชลบุรี งานเที่ยวไทยทั่วถิ่น และงานส่งเสริมการขายต่างๆนอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์-สาธารณกุศลต่างๆ อาทิเช่น บริจาคเงินจากการจัดกิจกรรมให้กับโรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี  บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ ปี 2554 และสนับสนุนการจัดงานเพื่อการกุศลของหน่วยงานต่างๆอยู่เสมอ

ผลงานของชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี

บัตร CHONBURI TOURIST VISA บัตรเดียวเที่ยวคุ้ม
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีใช้เป็นบัตรส่วนลดพิเศษในการซื้อบัตรเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ   จำหน่ายเพียงใบละ 100 บาท โดยมีผู้สนใจสั่งซื้อเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลดในการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสมาชิกของชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีจำนวนมากตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา ชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี  ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสำนักงานพัทยาในสมัย นายนิติ คงกรุต ได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีและ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาทุกสมัยได้ให้เกียรติรับเป็นที่ปรึกษาแก่ชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี และ ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งในและต่างประเทศ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว ทั้งยังประสานงานกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในสำนักงานทั้งใน และ ต่างประเทศ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยว ประสานงานกับนิคมโรงงานในและนอกภูมิภาคในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีเพื่อ ให้นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีมากขึ้น รายนามผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาที่ให้การสนับสนุนกิจการของชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ได้แก่
 • นายนิติ คงกรุต   ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพัทยา  พ.ศ.2545 - 2547
 • นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา   ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพัทยา  พ.ศ.2548 - 2549
 • ร.ต.ชัยวัฒน์  เจริญสุข  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพัทยา พ.ศ.2549 - 2551
 • นายนิติ   คงกรุต   ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพัทยา  พ.ศ.2551 - 2554
 • นายอรรถพล  วรรณกิจ  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพัทยา  พ.ศ.2555 - 2557
 • น.ส.สุลัดดา   ศรุติลาวัณย์   ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพัทยาพ.ศ.2557 - 2561
 • นางปิ่นนารถ   เจริญผล  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพัทยา  พ.ศ.2561- ปัจุบัน
 
เมืองพัทยา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ในการให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในพื้นที่เมืองพัทยา และ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศ รายนามนายกเมืองพัทยา ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีได้แก่
 • นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร  พ.ศ. 2547  - 2551
 • นายอิทธิพล คุณปลื้ม    พ.ศ. 2551 - 2559
 • พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี   พ.ศ.2560 – 2561
 • นายสนธยา คุณปลื้ม    พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ให้การสนับสนุนกิจการของชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีโดยการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเที่ยวของเมืองพัทยา จัดพิมพ์เอกสารประชาชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวและ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น สีสันอัญมณีตะวันออก เทศกาลท่องเที่ยวสีสันตะวันออก งานไทยเที่ยวไทย   ทั้งในและต่างประเทศ
 
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ให้การสนับสนุนด้านการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเที่ยว เพื่อแจกจ่ายไปให้กับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาทั่วประเทศ ประสานงานกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับตลาดนักเรียนทั่วประเทศร่วมกับองค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ให้การสนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายในประเทศภายใต้กิจกรรมไทยเที่ยวไทย เทศกาลเที่ยวเมืองไทย งานท่องไทยท่องโลก จัดอบรมโครงการเจ้าบ้านที่ดีให้กับตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยว
รายนามผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ได้แก่
 • นายธารทิพย์ มีลักษณะ   ผอ.ทกจ.ชลบุรี พ.ศ.2551 - 2557
 • นายบุญชัย ทันสมัย    ผอ.ทกจ.ชลบุรี พ.ศ.2558 - 2559
 • นายชาญณรงค์ สุหงษา   ผอ.ทกจ.ชลบุรี พ.ศ.2559– 2560
 • นายถาวร วัฒนกุล    ผอ.ทกจ.ชลบุรี พ.ศ.2560 – 2561
 • นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช ผอ.ทกจ.ชลบุรี พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน

สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และ สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ในกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ทั้งใน และต่างประเทศงานพัทยาแกรนด์เซล  สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก
 

ชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี

ก่อตั้งมากว่า 10 ปี มีสมาชิกจำนวน 37 แห่ง และเป็นกลุ่มของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่มีการรวมตัวอย่างเข็มแข็ง เป็นที่รู้จักทั้งหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน และชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีมีความพร้อมที่จะจดทะเบียนเป็นสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฏหมาย ทั้งนี้เพื่อช่วยให้สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งองค์กรของรัฐและเอกชนได้อย่างมีความน่าเชื่อถือเป็นองค์กรที่มีรูปแบบระเบียบ มีแบบแผน
 
ผู้บริหารชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีจึงได้ดำเนินการเพี่อขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี  (Association  of Chonburi Attractions ) ในปี 2559มีชื่อย่อ (สลช.) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Association of Chonburi Attractions ชื่อย่อ (ACA) โดยมีนายวสันต์ เต็มศิริพงศ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวคนแรกในปี พ.ศ. 2559 – 2560  
ปัจุบัน นางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยว พ.ศ. 2561 – 2562   มีสมาชิก ทั้งหมด 49 หน่วยงาน
 
วัตถุประสงค์ของสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี คือ
 1. ส่งเสริมการประกอบการค้าที่เกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยวโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี
 2. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการ หน่วยงานเอกชน หน่วยงานท้องถิ่นและภาคประชาชน
 3. ยกระดับของการประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ให้ได้มาตรฐาน
 4. ส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีและรักษาไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดีของการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี
 5. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ศิลปะวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
 6. เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในระหว่างสมาชิก
 7. ให้ความสะดวกและช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยว
 8. จัดหาทุนเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์และความก้าวหน้าของสมาคม
 9. เป็นสื่อกลางในการรับ และรวบรวมปัญหาของสมาชิกเพื่อแจ้งหรือเสนอต่อไปยัง หน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อให้สมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวทั่วไป
 10. สนับสนุนและช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกรวมทั้งแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ และ สอดส่อง ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดท่องเที่ยวใน จังหวัดชลบุรี
 11. ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในงานสวัสดิการ เท่าที่ไม่เป็นการต้องห้ามของกฎหมาย
 12. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง และการกระทำใด ๆ ที่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งชาติ